Već godinu dana je na snazi novi zakon o JAVNIM NABAVKAMA.

Ukoliko ste naručilac u obavezi ste da imate plan JAVNIH NABAVKI. Naučite da projektujete svoje JAVNE NABAVKE i pripremite kompletnu dokumentaciju. Ukoliko ste dobavljač naučite da napišete odgovarajuću ponudu!

EU CODE

I

IN CENTAR

Vas pozivaju na dvodnevni, specijalistički  T R E N I N G

JAVNE NABAVKE

Datum i mesto održavanja treninga:

  22 / 23. Decembar 2014. godine od 13:30 do 19:30  časova, IN CENTAR, Cara Lazara 5, Beograd.

Predavači su stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom stečenim radom u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.          

Teme koje će se obrađivati na treningu su: Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji, Pojam i predmet javne nabavke, Načela javne nabavke, Nabavke na koje se zakon ne imenjuje, Zaštita podataka, dokumentacija i evindetiranje postupka, Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke, Sprečavanje korupcije i sukoba interesa, Postupci javne nabavke (otvoreni postupak, restrektivni postupak, kvalifikacioni postupak, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, pregovarački postupak objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkurentni dijalog, konkurs za dizajn, postupak javne nabavke javne vrednosti), Posebni oblici postupaka javne nabavke, Elektronska licitacija, Centralizovane javne nabavke, Plan nabavki, Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke, Oglasi o javnoj nabavci, Kokursna dokumentacija – priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune, Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova, Tehničke specifikacije, Kriterijumi za dodelu ugovora, Negativne reference, Ponuda – podnošenje i važenje, Rokovi i postupku javne nabavke, Prijem i otvaranje ponuda, Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka, Ugovor o javnoj nabavci, Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, Evidencija i izveštaj o javnim nabavkama, Zaštita prava u postupku javne nabavke, Ništavnost ugovora, Kaznene odredbe – prekršaji


 

KOTIZACIJA                                                                                         Uplatu izvršiti na racun:

HIT CENA RSD 19.990

POPUSTI

-10% popusta pravnim licima koja prijave                                              EU CODE Kolsanting

više od dva učesnika na isti trening                                                            220-133894-87

20% popusta pravnim licima koja prijave                                             ProCredit Bank Beograd

više od pet učesnika na isti trening


PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE                                 Zbog ograničenog broja polaznika rok za

                                                                                                           prijavu do 17.12.2014.god.

Jelena Marković

065 / 293-3420

Office@eucode.org                                                                            Online prijava: http://www.eucode.or